Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > Základní škola > Aktuality a události ZŠ

Aktuality a události ZŠ


informace[5].jpg

AKTIVITY PRO DĚTI MŠ

V horním menu na nabídce "Mateřská škola" --- podnabídce "Aktuality a události MŠ" pro vás paní učitelky připravily mnoho aktivity

  • noty písniček pro hru na flétničky, které jste společně hráli v kroužku flétniček; 
  • pracovní listy pro kreslení, tvoření a přemýšlení;
  • nazpívaly a namluvily pro vás písničky a říkanky;
  • .....to vše na odkazu: Aktuality a události MŠ

 

ZADÁVÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE pro žáky ZŠ

Levé menu - pokud najedete kurzorem na odkaz "Zadávání samostatné práce" a kliknete na této nabídce, rozvine se podnabídka - volíte jednotlivé ročníky, v nichž je souhrn všech zadání od 12. 3. 2020

Je zde také nabídka "ODKAZY - ONLINE VÝUKA", v níž jsou uvedeny odkazy pro zájemce o online učebnice apod.

Školy v přírodě - žáci 1. stupně

Datum konání: 2. 4. 2020

švp.PNGVážení rodiče,

vzhledem k situaci byly pobyty zrušeny.

Školy v přírodě v měsíci červnu, kdy měla proběhnout ŠvP pro žáky 1. až 3. ročníku a ŠvP pro žáky 4. a 5. ročníku, nebudeme realizovat.

Vybrané částky Vám budou vráceny po ukončení mimořádného opatření.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Dana FráňováÚplata za MŠ a ŠD během mimořádného opatření

Datum konání: 2. 4. 2020

info-panacek-bf102[1].jpgVážení rodiče,

úplata za vzdělávání ve školní družině Vám bude vrácena za všechny měsíce, v nichž je škola uzavřena, tj. počínaje měsícem březen (50,- Kč/měsíc). Částka bude vrácena po ukončení mimořádného opatření.

Úplata za vzdělávání v mateřské škole bude rovněž vrácena, přičemž v měsíci březnu bude úplata zkrácena úměrně k uzavření mateřské školy od 18. 3. 2020. Částka bude vrácena po ukončení uzavření mateřské školy.

Mgr. Dana FráňováZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Datum konání: 1. 4. 2020

TERMÍN ZÁPISU: 1. 4. 2020 - 30. 4. 2020
Zápis do 1. třídy se týká každého dítěte, které dovrší šest let k 31. 8. 2020, tj. narozené do 31. 8. 2014.
Zápis bude probíhat bez osobní návštěvy školy. Zákonný zástupce dítěte podá Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní docházky.
 
 
Doručení vyplněné žádosti do školy v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2020 můžete provést těmito způsoby:

- poslat datovou schránkou do datové schránky školy, naše ID schránky: b4cmhi5

- poslat e-mailem s uznaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze podepsat pouze rukou) na adresu: zsskrivany@zsskrivany.cz; do předmětu zasílané zprávy prosím uveďte „ZÁPIS“
 
- poslat poštou, na přední stranu obálky prosím napište „ZÁPIS“ a zašlete na adresu školy:
ZŠ a MŠ Skřivany, Dr. Vojtěcha 100, 503 52 Skřivany
 
- osobně vhodit do schránky při hlavním vchodu základní školy, na přední stranu obálky prosím opět napište „ZÁPIS“ a adresu školy:
ZŠ a MŠ Skřivany, Dr. Vojtěcha 100, 503 52 Skřivany
 
Žádosti můžete vytisknout a vyplnit rukou nebo vyplnit elektronicky v programu Word. Pozor – pokud budete žádost zasílat emailem/datovou schránkou, je nutné žádost podepsat elektronickým podpisem.
Pokud nemáte možnost žádost vyplnit elektronicky v programu Word ani vytisknout, můžete si formulář vyzvednout osobně po telefonické domluvě na telefonu:
739 572 087 (D. Fráňová).
 
Formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a formulář žádosti o odklad povinné školní docházky:
 
 
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY musí být doložena ještě doporučením k odkladu školským poradenským zařízením (PPP, SPC) – vzhledem k situaci je možno doložit nejpozději do 31. 8. 2020. Dále je nutné doložit doporučení k odkladu odborným lékařem nebo klinickým psychologem.
 
 
Další informace:
1) Podává-li žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dítěte jiná osoba, než je zákonný zástupce dítěte, doloží tato osoba prostřednictvím plné moci své oprávnění dítě zastupovat.
2) U dětí, které v roce 2019/2020 měly odklad, musí zákonní zástupci zaslat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání znovu.
3) Dítě, které dosáhne šestého roku věku až v době od září do konce června příslušného školního roku, a zákonný zástupce uvažuje o zapsání dítěte do 1. třídy, tedy o rok dříve, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
4) Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání či odkladu školní docházky bude po skončení správního řízení vyvěšeno na stránkách školy a na hlavním vstupu do budovy základní školy. Každému dítěti bude přiřazeno registrační číslo. Toto registrační číslo vám bude zasláno na vámi uvedený email.
 

2.JPG

3.JPGPřihlašování k videohodinám

Datum konání: 31. 3. 2020

JAK SE PŘIHLÁSÍTE K VIDEOHODINÁM?
Budeme používat nástroj "Meet", který nevyžaduje ze strany žáků žádnou instalaci.
Učitel zašle žákovi cca 5 až 10 min před "hodinou" ODKAZ, a to buďto na email nebo na messenger nebo WhatsApp...
 
ODKAZ si žák rozklikne a dostane se tak do "videomístnosti".
 
Je vhodné použít při otvírání odkazu Google Chrome.
------------------------------------------------------------------------
K videohodině se můžete přihlásit přes zaslaný ODKAZ i na chytrém telefonu. Stačí si stáhnout do mobilního telefonu aplikaci Jitsi Meet.
Bylo by dobré si tuto aplikaci nainstalovat do mobilního telefonu předem, pro rychlejší průběh přihlášení do videomístnosti.


PRAVIDLA PŘI ONLINE VÝUCE

Datum konání: 31. 3. 2020

Milé děti,

online hodina má také svá pravidla... Aby naše online výuka probíhala v pohodě a s efektem, nahlédněte na následující rady a naše doporučení :). Děkujeme, že je budete respektovat...

Mgr. Dana Fráňová

1.JPG2.JPG3.JPG5.JPG

4.JPG6.JPG7.JPGVÝUKA S VYUŽITÍM VIDEOHOVORŮ

Datum konání: 31. 3. 2020

Vážení rodiče,
po necelých třech týdnech domácího vzdělávání a získání řady zkušeností a ohlasů ze strany žáků a rodičů a zároveň doporučeních MŠMT budeme zadávat domácí práce, které budou zaměřeny v hlavních předmětech (M, ČJ, AJ, RJ) především na opakování.
V tomto týdnu zároveň zahájíme online výuku pomocí videohovorů (videokonferencí), do kterých budou mít přístup žáci celé třídy.
Rozpis videohovorů je dán rozvrhem - viz níže. Na každý týden bude nový rozvrh.
Videohovor bude probíhat tak, že vyučující zašle cca 10 min před začátkem "hodiny" všem žákům dané třídy (dané skupiny žáků) na mail nebo Messenger ODKAZ. A pomocí tohoto odkazu se žák připojí do videohovoru.
Je to velice jednoduchý nástroj, při kterém NENÍ POTŘEBA cokoli instalovat. Jen je vhodné používat Google Chrome.

 

Tímto bude dán především prostor na dotazy žáků, na objasnění učební látky, třídnických záležitostí a "střetnutí" spolužáků a učitelů...
Mgr. Dana Fráňová
 
 Výstřižek.JPG2.JPG3.JPG


INFORMACE - OŠETŘOVNÉ PRO RODIČE PEČUJÍCÍ O DÍTĚ DO 13 LET po CELOU dobu trvání opatření

Datum konání: 30. 3. 2020

informace[5].jpgOšetřovné pro rodiče pečující o dítě do 13 let je již schválené a podepsané také prezidentem republiky.
 
Můžete si tedy žádat školu o vyplněný a podepsaný formulář o ošetřovné pro rodiče pečující o dítě do 13 let po celou dobu trvání opatření.
Pokud si můžete námi vyplněné a podepsané potvrzení vytisknout sami, budeme je přednostně zasílat elektronicky. Můžete si o potvrzení psát mailem, a to na emailovou adresu franova.dana@email.cz, potřebuji do mailu uvést, pro které dítě si přejete potvrzení vydat a uvést rodné číslo dítěte.

Pokud si nemůžete zajistit vytištění tohoto potvrzení, předáme vám osobně potvrzení v tištěné formě. Za tímto účelem prosím volejte na tel.: 739 572 087, Dana Fráňová. Domluvíme předání individuálně.

 
 

Rodič obdrží od naší školy tiskopis (elektronicky nebo v tištěné podobě - dle možností rodiče). Rodič dále vytištěný tiskopis vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli.

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující rodiče na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující rodič také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.
Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění ZDE, interaktivní formulář ZDE.

Mgr. Dana Fráňová
 


28. březen - výročí narození Jana Amose Komenského

Datum konání: 28. 3. 2020

Johan_amos_comenius_1592-1671.jpg

 

1.jpg

V sobotu 28. 3. si připomínáme výročí narození Jana Amose Komenského

 

O jeho životě můžete zhlédnout krátké kreslené video, jímž nás provází Jiří Lábus:

https://www.youtube.com/watch?v=dUW9Chv-ASc&t=353s

 

 

Tento den 28. březen je zároveň vyhlášen jako Den učitelů. Termín dne učitelů se v různých zemích liší, často je určen na výročí významného lokálního učitele nebo mezníku pedagogiky. V České republice je určen na 28. března, výročí narození Jana Amose Komenského. Den učitelů byl vyhlášen československou vládou v roce 1955 jako morální ocenění práce učitelů. V tento den se každoročně vyhlašují výsledky ankety Zlatý Ámos.  INFORMACE - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Datum konání: 25. 3. 2020

Výstřižek.JPG

Milí deváťáci!

Dopisy, které Vám přichází domů ze středních škol, jsou pouze oznámení o zahájení správního řízení, ve kterých je Vám sděleno, že Vaše přihláška byla zaevidována a bylo Vám přiděleno číslo, pod kterým budete uváděni na webových stránkách dané střední školy při vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

Ti, kteří se hlásí na učební obory, přijímací zkoušky nekonají, pouze čekají na výsledky, které budou zveřejněny na stránkách střední školy. Poté máte ještě 10 dní na rozhodnutí a podání zápisového lístku.

Ti, kteří budou konat přijímací zkoušky, se výsledky přijímacího řízení dozvědí až po vyhodnocení přijímacích zkoušek a budou také zveřejněny na webových stránkách střední školy. Poté máte také 10 dní na rozhodnutí a podání zápisového lístku. Přijímací zkoušky se budou konat 14 dnů po otevření škol a budou pouze jednokolové. Sledujte zpravodajství.

Zápisové lístky tedy zatím nepotřebujete. Dostanete je včas.

Pokud byste něco potřebovali, je možné mi napsat na mail I.Suchankova@seznam.cz nebo zavolat na tel. 604 360 970.

Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor.

                                                                         Suchánková IvetaKLUB MLADÝCH ČTENÁŘŮ - možnost objednávek i nadále, poštovné zdarma do 9. 4. 2020

Datum konání: 25. 3. 2020

Výstřižek.JPGKlub mladých čtenářů Albatros - objednávání knih i nadále.
Vážení rodiče, pokud máte zájem i nadále objednávat knihy z KMČ, můžete samozřejmě objednávat sami, nejen prostřednictvím školy.
Níže je uveden kód, který lze uplatnit do 9. 4. 2020, díky kterému nebudete platit žádné poštovné.

ZMĚNY V OBJEDNÁVÁNÍ KNIH Z JARNÍCH KATALOGŮ
V souvislosti s uzavřením škol nabízí společnost Albatros Media rodičům školáků možnost objednat knížky z jarních katalogů, které děti přinesly domů začátkem března, s dodáním přímo domů. A to při zachování zvýhodněných katalogových cen (ceny některých knížek jsou dokonce ještě nižší v rámci akce na podporu domácího vzdělávání) a bez poštovného. Pokud si Vaše děti vybraly v katalozích Klubu mladých čtenářů Albatros, Knižního klubu Fragment nebo Pohádkové školky knížky, využijte prosím k objednání tento odkaz:

Před odesláním objednávky vyplňte slevový kód JARO20, díky kterému nebudete platit žádné poštovné. Kód je platný do 9. dubna 2020.

Věříme, že četba knížek bude pro děti příjemným zpestřením v náročné době karantény.
Klub mladých čtenářů AlbatrosKONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

4. 4. Ivana

Zítra: Miroslava

FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA - na základě aktivit a projektů získala naše škola titul "Finančně gramotná škola"

Bronz.png

 

VAŘÍME PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A DŮCHODCE OBCE SKŘIVANY

image-325ea.png

 

PROJEKT "NÁSTAVBA PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN A UMÍSTĚNÍ VÝTAHU V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

NÁSTAVBA.JPG

Bližší informace a základní údaje o projektu - viz tento odkaz:

PROJEKT PŮDNÍ NÁSTAVBY - INFORMACE

75369212_455254688674961_2182420410929250304_n.jpg

IMG_20191021_113831.jpg

IMG_20191021_114057.jpg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

LISTOPAD - st 13.11. od 15:15

LEDEN - individuálně

DUBEN - st 15. 4. od 15:15

 

ČERVEN - individuálně

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2019/2020

Podzimní prázdniny: 

úterý 29.10. a středa 30.10., pondělí 28.10. - státní svátek

 

Vánoční prázdniny:  

sobota 21.12. -  3.1.,

vyučování začne v pondělí 6.1.

Pololetní prázdniny: pátek 31.1., vysvědčení bude vydáváno ve čtvrtek 30.1.

Jarní prázdniny: 2.3. - 8.3.2020

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9.4.,  ostat. svátek - pátek 10.4., Velikonoční pondělí 13.4.

Hlavní prázdniny: středa 1.7. až pondělí 31.8., školní vyučování začne v úterý 1.9.2020

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Publikace pro rodiče a veřejnost:

Mluvi_vase_dite_spravne.pdf

Bezpecnost_deti.pdf

Prvni_pomoc_deti.pdf

Jak_vybrat_skolni_brasnu.pdf

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací:

Metodický pokyn

Jak řešit výskyt vší ve školách.pdf

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny (2016), stolní fotbal (2017), elektrické pianino (2018), pingpongové stoly (2019).

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

ELEKTRICKÉ PIANINO

STOLNÍ FOTBAL

PINGPONGOVÉ STOLY

DSCN0066[1].JPG

 WhatsApp Image 2019-12-08 at 18.09.56.jpeg

ping pong.jpeg

FINANČNÍ DARY PRO MŠ SKŘIVANY

 

Děkujeme za finanční dary společnosti GREGOR s.r.o. a panu majiteli Alešovi Gregorovi za každoroční finanční dary, za které jsou nakupovány pomůcky do Mateřské školy ve Skřivanech.

 

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

 

Návštěvnost stránek

554286