Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > Základní škola > PROJEKTY ŠKOLY > Projekty ZŠ Skřivany

 

Projekty ZŠ Skřivany

 

 

Název projektu: "Nástavba přírodovědných učeben a umístění výtahu v budově základní školy"

Celková cena díla včetně dodatků – 18.220.139,18 Kč s DPH

 

- z toho příspěvek státní dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu IROP ve výši 9.498.611,85 Kč s DPH; 

  

Příjemce dotace: Obec Skřivany

 

Jedná se o stavební úpravy v budově základní školy v půdních prostorách za účelem vybudování nových učeben, umístění výtahu a rekonstrukce střechy. V původních půdních prostorách tak byla vystavěna nová učebna přírodovědných předmětů s přilehlým kabinetem pro učební pomůcky. Učebna je vybavena interaktivní dotykovou tabulí a projekcí na rozměrné plátno, žákovským a školním nábytkem. Dále byla vybudována učebna pro výuku informatiky a výpočetní techniky s kabinetem. Učebna je vybavena 28 žákovskými počítačovými stanicemi, projekcí na plátno, kamerou pro on-line přenos dat. V půdní nadstavbě dále vznikla technická místnost pro samostatný plynový kotel a sociální zařízení s bezbariérovým přístupem. V budově je nově umístěn výtah. Byla provedena rekonstrukce střechy nad celou budovou školy a výměna vnitřních požárních dveří. Žádost a dokumentaci zpracoval obecní úřad prostřednictvím místní akční skupiny Společná CIDLINA.

Výstřižek.JPG

 

 

 

 

 

Název projektu: "Chůva do MŠ a asistent do ZŠ Skřivany"

Registrační číslo projektu:                  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003025

Název operačního programu:             Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I - Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Rozpočet projektu pro ZŠ a MŠ Skřivany:    832 751,- Kč; z toho 707 838,34 Kč z ESF a 124 912,66 Kč ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování

Žadatel projektu (příjemce):              ZŠ a MŠ Skřivany

Doba realizace:                                  1.1.2017 – 31.12.2018, 24 měsíců

Výstřižek.JPG

Anotace projektu: Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí a poskytnutí dočasné personální podpory – chůva k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti; školní asistent v ZŠ, který poskytne podporu žákům ohroženým školním neúspěchem.

 

Aktivita 1: Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

Aktivita 2: Školní asistent - personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Je možné sledovat následující oblasti: nízká motivace ke vzdělávání; dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost; nedůslednost ve školní přípravě; kázeňské přestupky; nedůsledné rodičovské vedení; sociokulturní znevýhodněné prostředí.

 

Aktivita 3: Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

 

Aktivita 4: Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

logo[1].JPG

 

 

Název projektu: Kočičí zahrada ožívá v divadle"

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního fondu KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, č. 16SMP01-0031

- aktivity směřující k prevenci rizikového chování u dětí a mládeže a k zdravému životnímu stylu

- výše neinvestiční dotace:   14.000,- Kč, procentuální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích nesmí přesáhnout 70%

logo KHK.JPG

 

Název projektu: "Rádi čteme a učíme se cizí jazyky"

Registrační číslo projektu:                  CZ.1.07/1.1.00/56.1357

Název operačního programu:             Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory:                        Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo a název oblasti podpory:           1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočet projektu pro ZŠ Skřivany: 592 321,- Kč

Žadatel projektu (příjemce):              ZŠ a MŠ Skřivany

Doba realizace:                                     1.7.2015 – 31.12.2015, 6 měsíců


 

Anotace projektu:  Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Aktivita 1: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti ve 2. až 5. ročníku. V průběhu trvání projektu proběhne v každém vybraném ročníku nejméně 6 čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Předpokládaná doba trvání jedné čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci čtenářských dílen: povinný nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě (lze i více kusů od jednoho titulu), nepovinný nákup elektronických čteček a odborné literatury pro pedagogy, která se týká problematiky čtenářských dílen apod. Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Aktivita 2: Zahraniční jazykový kurz pro učitele angličtiny, jehož realizací dojde ke zlepšení jazykových kompetencí pedagoga. Pedagog získá osvědčení/certifikát o absolvování zahraničního jazykového kurzu;

Aktivita 3: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky, jehož realizací dojde ke zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

 

 

Název projektu:  "Učíme digitálně"

Registrační číslo projektu:                  CZ.1.07/1.3.00/51.0026

Název operačního programu:             Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory:                        Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Číslo a název oblasti podpory:           1.3 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a škol. zařízení

Rozpočet projektu pro ZŠ Skřivany:  466.400,- Kč

Rozpočet projektu celkem (příjemce a partnerské školy):   69 129 453,14

Žadatel projektu (příjemce):                Pontech, s.r.o.

Doba realizace:                                     říjen 2014 - červenec 2015, 11 měsíců

 

Škola se projektu účastní jako partner s finančním příspěvkem společnosti Pontech s.r.o.

Anotace projektu:  Projekt je určen pro učitele a ředitele ZŠ a SŠ. Podpoří školy v zavádění nových moderních dotykových zařízení do vzdělávacího procesu, a to s přihlédnutím na konkrétní obor a jeho metodicko-didaktickou stránku. Ředitelům škol pomůže nastartovat plánování rozvoje ICT. Zúčastní se seminářů, kterém jim přinesou potřebné odborné informace. Budou mít k dispozici konzultanta, který jim bude oporou přímo ve škole. Učitelům projekt umožní získat kvalitní mobilní zařízení. V rozsáhlém vzdělávání posunou své dovednosti s technologiemi, které už ve škole mají, ovládat nově získané zařízení a osvojit si didaktické postupy pro využití těchto zařízení se žáky ve výuce. Na školách, kde o to bude zájem, bude zřízena role metodika ICT, který bude vzděláván tak, aby po ukončení projektu byl schopen působit jako poradce pro učitele ve školách v regionu. Učitelé i ředitelé budou po dobu projektu využívat služeb mentorů, kteří pomohou v konkrétních situacích, dále pak online podporu a helpdesk.

 

 

Název projektu:  "CLIL na ZŠ prostřednictvím rodilých mluvčích"

Registrační číslo projektu:                  CZ.1.07/1.1.00/55.0003

Název operačního programu:             Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Doba realizace:                                     říjen 2014 - únor 2015

Škola se projektu účastní jako partner. Projekt realizuje jazyková škola CEET s.r.o., která také zajišťuje pro základní školy rodilé mluvčí a jazykové metodiky.

Anotace projektu: Jedním z hlavních cílů projektu je motivování žáků ke komunikaci prostřednictvím témat, která znají z jiných předmětů. Pro žáky je hlavní výhodou zapojení anglického rodilého mluvčího do výuky, která spojuje předmětové a jazykové vzdělávání. V rámci projektu se vzdělávají rovněž učitelé a to v následujících oblastech:

   - Zavádění a uplatňování hlavních forem metody CLIL zapojení učitelé, v jejichž třídách probíhá výuka s rodilým mluvčím, se didakticky vzdělávají nejen v rámci této výuky, ale i při seminářích orientovaných na soft nebo hard CLIL.

- Jazykové vzdělávání zapojených učitelů s rodilými mluvčími v samostatných kurzech.

CLIL představuje zkratku slov Content and Language Integrated Learning. Jde o metodu vzdělávání, při které se za

a) výuka určitého předmětu (nebo předmětového tématu) uskutečňuje pomocí cizího jazyka a/nebo za

b) výuka cizího jazyka probíhá prostřednictvím jiného předmětu. Není přitom důležité časové hledisko, CLIL může zahrnovat celou vyučovací hodinu nebo pouze její část.

 

 

 

 

Název projektu:  "Poznáváme, jak zdravě žít"

Registrační číslo projektu:                  CZ.1.07/1.1.00/53.0022

Název operačního programu:             Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočet - celková výše finanční podpory:   8 820 295,14 Kč

Rozpočet projektu pro ZŠ Skřivany:       1 168 719,- Kč

Doba realizace:                                     1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

Žadatel projektu (příjemce):               

                                     Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára,Tylovo nábřeží 1140, Hradec Králové 2

Škola se projektu účastní jako partner s finančním příspěvkem.

Hlavní partneři projektu:

                                    Masarykova ZŠ a MŠ, Hradec Králové – Plotiště;

                                    Základní škola, Opočno;

                                    Základní škola a mateřská škola, Skřivany, okres Hradec Králové; 

                                    Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory

Partner bez finanční spoluúčasti:       VOŠ zdravotnická a SZŠ, Hradec Králové

 

Anotace projektu:       Hlavním cílem projektu je vytvořit takové zázemí školy a materiály, které by umožnily co nejefektivněji realizovat vhodným zařazováním do učebního procesu prvky zdravého životního stylu tak, aby je žáci v maximální míře přijímali za své a řídili se jimi. Tyto materiály a metody práce budou vznikat jako průřez v rámci výuky různých předmětů,  aby byl zajištěn maximální obsah dané  problematiky a průběžně budou implementovány do školních vzdělávacích programů. Projekt má 4 hlavní partnery a na všech těchto školách budou probíhat aktivity stejného rozsahu, metodicky školy povede příjemce podpory, ale vítána každá vlastní iniciativa zúčastněných škol. Finanční prostředky umožní školám zajistit zázemí výuky této problematiky, ale také získávají prostředky na tvorbu vlastních výukových materiálů, které předpokládají dlouhodobě využívat a rozšiřovat je i mezi ostatní školy.

Aktivity jsou plánované tak, aby co nejvíce zasahovaly do běžné výuky školy, ale s lepším zázemím a každá školy zrealizuje i několik projektových dnů v rámci svého plánu výuky. Ve druhé části projektu jsou plánované „projektové dny“, které předpokládají jednorázovou účast dalších škol, které projevily zájem při oslovení při přípravě projektu. Zde budou připravovat program příjemce podpory a případně i partneři a právě zde bude s námi spolupracovat další partner - VOŠ zdravotnická a SZŠ Hradec Králové.

Projekt „Poznáváme, jak zdravě žít“ je rozdělen celkem do 7 aktivit, z nichž klíčové a nejobsáhlejší jsou první čtyři – 1. Klub zdravého životního stylu, 2. Zdravě v žákovské kuchyni, 3. Zdravě v pohybu, 4. Zdravě v dopravě, 5. Vzdělávání pedagogů – nutná podmínka úspěšnosti realizace projektu, 6. Předávání zkušeností v oblasti zdravého životního stylu v zemích EU, 7. Poznáváme, jak zdravě žít (metodická příručka).

Bližší informace o jednotlivých aktivitách na tomto odkaze:   Popis jednotlivých aktivit projektu.pdf

 

 

 

Název projektu: "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji"

Registrační číslo projektu:                  CZ.1.07/1.1.00/44.0001

Název operačního programu:             Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Doba realizace:                                     leden 2015 - květen 2015

Partner 10 - SŠTŘ Nový Bydžov - zapojil žáky 4. a 5. ročníku naší školy do tohoto projektu - žáci se v rámci projektu účastní zájmového kroužku "JAK TO FUNGUJE?"

- zájmový kroužek trvá 90 minut, probíhá jednou týdně, celkem 15 lekcí, zahrnuje celkem 15 tématických okruhů - přírodovědné zákonitosti v praxi na nejrůznějsích pokusech, hlavolamech, stavebnicích

- exkurze Hvězdárna a planetárium Hradec Králové, exkurze Bioplynová stanice Kněžice

 

 

 

 

Název projektu:   "Zlepšení podmínek na ZŠ Skřivany"

Registrační číslo projektu:                  CZ.1.07/1.4.00/21.0333

Název operačního programu:             Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název oblasti podpory:           1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Rozpočet projektu pro ZŠ Skřivany:  996.242,- Kč

Doba realizace:                                     září 2010 - únor 2013 (30 měsíců)

 

 

Anotace projektu: V souladu se školním vzdělávacím programem jsme se zaměřili na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků, na rozvíjení jazykových, matematických a přírodovědných znalostí a dovedností žáků a na zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Projekt nám umožnil na naší škole vytvořit podmínky podporující rozvoj individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Podpoří větší variabilitu a individualizaci výuky. Dále nám prostředky z fondů EU pomohly dovybavit učebny dalšími pomůckami (interaktivní tabule, dataprojektory, notebooky). V rámci projektu byly rovněž vytvořeny interaktivní výukové materiály, které vycházejí ze školního vzdělávacího programu a potřeb naší školy.

 

Více informací a přehled vytvořených pomůcek:

EU peníze školám

 

 

 

 

Projekt "ČESKO SPORTUJE"

= PROJEKT ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU NA PODPORU ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Zahrnuje osvětovou kampaň, vlastní sportovní aktivity Českého olympijského výboru a spolupráci s existujícími sportovními podniky. Projekt vznikl za podpory Mezinárodního olympijského výboru, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, České televize a dalších partnerů. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co  nejvíce žáků všech stupňů základního vzdělávání na základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia, do měřitelných disciplín a zároveň je motivovat k tomu, aby sportovali i ve svém volném čase.

 

 

Projekt "ŠKOLNÍ MLÉKO"

Laktea, o.p.s., je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice.  Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci. Připravuje nabídku, zásobuje a vede kompletní agendu v souvislosti s čerpáním dotací žáky ve školách.

 Více informací:   http://www.laktea.cz/skolni_mleko

 

 

Projekt  "OVOCE DO ŠKOL"

Projekt má za cíl zvýšit u dětí na prvním stupni konzumaci ovoce a zeleniny a tím i vitamínů v nich obsažených.Naši školu zaváží firma Laktea, o.p.s. Závozy jsou dvakrát do měsíce a děti vždy dostanou balíček čerstvého ovoce, zeleniny, ovocný salát, či ovocnou šťávu.

Projekt je plně finanován EU (73%) a MŠMT (27%)

Více o projektu najdete zde: ovoce do škol.

 

 

PROJEKT "ZDRAVÉ ZUBY"

Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec.

Od školnímho roku 2005/2006 se naše škola zařadila do výukového programu "Zdravé zuby". Tento program podporuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Česká stomatologická komora jej ocenila pečetí stomatologické komory. Základním cílem je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Učitelé I.stupně program zařadili zejména do předmětů prvouka, přírodověda, tedy do tematických celků týkajících se zdraví člověka. Při své práci se žáky  vyučující vycházejí z odborného manuálu a speciální metodické příručky. Žáci plní postupně úkoly ve svých pracovních listech. Dalším úkolem dětí je navštívit svého zubního lékaře za účelem preventivní prohlídky. Lékař potvrdí návštěvu na soutěžní kartičce, kterou rodiče odešlou. Žáci mimojiné mohou vyhrát hodnotné ceny. Další informace o projektu: http://www.zdravezuby.cz/ 

Díky partnerům se program realizuje již 15 let. Za tuto dobu se stal již tradiční součástí výchovy ke zdraví a děti mladšího školního věku tak mají možnost se dlouhodobě a systematicky seznamovat s problematikou zubního zdraví. Program má podporu MŠMT ČR, které ho doporučilo zařadit do běžné výuky, MZ ČR a Kanceláře WHO v ČR. Velmi si této spolupráce vážíme.

Cílem programu ZDRAVÉ ZUBY je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Program buduje u dětí pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám stomatologa.

 

 

 

 

Další školní projekty - jejich podrobný popis v tištěné podobě v ředitelně školy:

ŠKOLNÍ PROJEKT Projektové dny finanční gramotnosti

 

ŠKOLNÍ PROJEKTY NA PODPORU ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - Starší čtou mladším, Noc s Andersenem, Čtení s porozuměním

 

Projekt ŠKOLNÍ ČASOPIS LAVICE / LAVIČKA

 

ŠKOLNÍ PROJEKT "VELIKONOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA"

 

ŠKOLNÍ PROJEKT "DEN ZEMĚ"

 

ŠKOLNÍ PROJEKT "TEMATICKÝ TÝDEN"

 

KONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

29. 7. Marta

Zítra: Bořivoj

FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA - na základě aktivit a projektů získala naše škola titul "Finančně gramotná škola"

Bronz.png

 

VAŘÍME PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A DŮCHODCE OBCE SKŘIVANY

image-325ea.png

 

PROJEKT "NÁSTAVBA PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN A UMÍSTĚNÍ VÝTAHU V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

NÁSTAVBA.JPG

Bližší informace a základní údaje o projektu - viz tento odkaz:

PROJEKT PŮDNÍ NÁSTAVBY - INFORMACE

75369212_455254688674961_2182420410929250304_n.jpg

IMG_20191021_113831.jpg

IMG_20191021_114057.jpg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

ZÁŘÍ - pouze pro žáky 1. a 2. ročníku - 22. 9.

LISTOPAD - st 11.11. od 15:15

LEDEN - individuálně

DUBEN - st 14. 4. od 15:15

 

ČERVEN - individuálně

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2020/2021

Podzimní prázdniny: 

čtvrtek 29.10. a pátek 30.10., středa 28.10. - státní svátek

 

Vánoční prázdniny:  

středa 23.12. -  neděle 3.1.,

vyučování začne v pondělí 4.1.

Pololetní prázdniny: pátek 29.1., vysvědčení bude vydáváno ve čtvrtek 28.1.

Jarní prázdniny: 8.3. - 14.3.2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1.4.,  ostat. svátek - pátek 2.4., Velikonoční pondělí 5.4.

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1.7. až úterý 31.8., školní vyučování začne ve středz 1.9.2021

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Publikace pro rodiče a veřejnost:

Mluvi_vase_dite_spravne.pdf

Bezpecnost_deti.pdf

Prvni_pomoc_deti.pdf

Jak_vybrat_skolni_brasnu.pdf

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací:

Metodický pokyn

Jak řešit výskyt vší ve školách.pdf

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny (2016), stolní fotbal (2017), elektrické pianino (2018), pingpongové stoly (2019).

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

ELEKTRICKÉ PIANINO

STOLNÍ FOTBAL

PINGPONGOVÉ STOLY

DSCN0066[1].JPG

 WhatsApp Image 2019-12-08 at 18.09.56.jpeg

ping pong.jpeg

FINANČNÍ DARY PRO MŠ SKŘIVANY

 

Děkujeme za finanční dary společnosti GREGOR s.r.o. a panu majiteli Alešovi Gregorovi za každoroční finanční dary, za které jsou nakupovány pomůcky do Mateřské školy ve Skřivanech.

 

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

 

Návštěvnost stránek

686745