Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > Mateřská škola > Aktuality a události MŠ

Aktuality a události MŠ


Informace pro rodiče k návratu dětí do MŠ od 26. 4. 2021

 V mateřských školách od 26. 4. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Karlovarském a Královéhradeckém; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). 

PROSÍME O NAHLÁŠENÍ DĚTÍ DO 22.4. 2021, KVŮLI ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ NA PONDĚLÍ 26.4. 
 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SKŘIVANY

na školní rok 2021-22

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete

1.  stáhnout na webových stránkách www.zsskrivany.cz v oddíle Mateřská škola-Tiskopis ke stažení

2. vyzvednout osobně v mateřské škole po předchozí telefonické domluvě na tel.731 804 494

Přijímání žádostí je stanoveno na dobu od 2.5. do 16.5.2021

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

1. Osobním podáním ve středu12. 5. 2021 od 10:00 do 15:30hodin v ředitelně školy po předchozí telefonické domluvě na tel.731 804 494, kdy bude sjednán individuální termín schůzky. Podání žádosti bude probíhat za dodržení platných mimořádných protiepidemických opatření, bez přítomnosti dětí.

3. Na e-mail msskrivany@seznam.cz s elektronickým podpisem zákonného zástupce. Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

4. Poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně).

5. Do označené poštovní schránky mateřské školy (zákonný zástupce vloží obálku se všemi náležitostmi do poštovní schránky MŠ).

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

• Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

• Doložení řádného očkování dítěte (součást Žádosti o přijetí..)

• Rodný list dítěte. Při dálkovém zápisu – e-mail, pošta – zašlete obyčejnou kopii, která bude po ověření založena do spisu).

• Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte (v případě zastupování dítěte jinou osobou než zákonným zástupcem dítěte, plná moc k provedení tohoto úkonu udělená zákonným zástupcem dítěte). Při dálkovém zápisu – e-mail, pošta -zašlete obyčejnou kopii, která bude po ověření skartována.

• Doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami).

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře (součást Žádosti o přijetí dítěte do MŠ –vyjádření lékaře). Potvrzení na žádost vydá praktický dětský lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření.

V případě nejasností volejte: mobilní telefon731 804 494 nebo pište na email msskrivany@seznam.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE SKŘIVANECH pro školní rok 2021/2022: Kriteria pro prijeti.pdf

 

 

Žádost o přijetí do mateřské školy ve formátu Word: 

Zadost o prijeti do MS.doc

 

Žádost o přijetí do mateřské školy ve formátu pdf: 

Zadost o prijeti do MS.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informace pro rodiče k návratu dětí do MŠ

od 12.4.2021

 

Milí rodiče, vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením si vás dovolujeme informovat o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od 12.4.2021:

 

KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ:

 

Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání

Děti, jejichž zákonní zástupci jsou

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

VSTUP DO MŠ:

 

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky infekčního onemocnění rozumíme:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

 

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR

Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

 

TESTOVÁNÍ  DĚTÍ  NEINVAZIVNÍMI  ANTIGENNÍMI TESTY:

 

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZČR 2x týdně – pondělí, čtvrtek - před vstupem do třídy realizovat testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou - zákonným zástupcem. Na výsledky testu bude zákonný zástupce s dítětem čekat 15 minut. Prosíme tedy o včasný příchod a zvážení možnosti, že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy MŠ protáhnout.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZČR.

 

S SEBOU DO MŠ:

V rámci ochrany zdraví dětí budeme maximálně využívat venkovního prostředí.       

Prosíme tedy o:

 • 2 x roušku, pro případ vycházky
 • vybavte šatnu náhradním oblečením od ponožek po mikinu
 • dejte do šatny holínky nebo boty, které zvládnou pohyb v mokré trávě

Není naší povinností obhajovat rozhodnutí nadřízených orgánů, hledat argumenty, absolvovat nekonečné nekonstruktivní rozhovory. Naší odpovědností je řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání dětí v souladu splatnou legislativou. K těmto účelům využijte informační linky příslušných orgánů (MŠMT, MZČR), kde pracují vyškolení odborníci, kteří vám dotazy zodpoví.

 


 

Desatero předškoláka

stažený soubor.jpg

Pro rodiče dětí, které jdou po prázdninách do základní školypro-rodice-predskolaku2.jpg

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku .pdf

 


 

Novější 1 3

Kdo to mluví na našem dvoře

Kdo to mluví na našem dvoře

f678490218e43e15974b02d68eb72cec.jpg

A) Říkej s námi:

- u toho to říkadla zapoj i své ruce

Kočička

Naše kočka má dvě uši                               - prostř. + ukaz. stříhání

v komoře nám chytá myši.                          - cvrnkání,

Pěkně na nás kouká,                                  - kolečko,

na každého mňouká.                                  - špetka - dlaň,

Když čumáčkem zavětří,                             - špetka + otáčení v zápěstí,

žádnou myš pak nešetří.                            - otáčení zápěstím.

B) Zazpívej si:

https://www.youtube.com/watch?v=dhedg_B5Wsc

https://www.youtube.com/watch?v=LYgKdQuCHRk

C) Tvoření:

 

1.jpgb0a10e9252acfe424ad6b698bdd92809.jpg

 

D) Přemýšlej:

3fab6b5dfdaeb174b4dad2a8d35ef7f0.jpg86f3313b7f3943387d4632a621cf90fb.jpg

E) Čáry, máry, kliky háky:

611785601f8a985219330414ace895cd.jpg

F) 1,2,3,4,5

2f389a2a4cdcd30393b99b1ab7990433.jpg

G) ABCD, kočka přede

rozhodni

3a9bf640fd77ddcdbd80c1715acf8f8a.jpg

povídej, co vidíš na obrázku

f678490218e43e15974b02d68eb72cec.jpg

úkol pro upovídané pusinky

 EPSON040[2].JPG

H) Vyprávění do ouška

https://www.youtube.com/watch?v=-PGnB4LTs9E&list=PLJtWSeBKKWB5Al9xiSwYrjWDeS2XsKpMSVESELÉ VELIKONOCE

VESELÉ VELIKONOCE ( VELIKONOČNÍ SPECIÁL )

unnamed.jpg

1. Úkol- poprosit některého z rodičů o vyfouknutí vajíčka

- ozdobit vajíčko jakoukoliv technikou

Malá nápověda:

1e205007e2359d2d03cdd83a7b5b0cd9.jpg 20445cc801c317205331cf4d088f6083.jpg 42171dc98c5e2bd5a583a48818ed83ca.jpg

 

2. Úkol

- uplést pomlázku

Malá nápověda:

1303459235_28-velikonoce-pomlazky.gif

3.Úkol

- zopakovat si velikonoční básničku

8502e8dd7ac51878b3a65c93baef2258.jpg

4.Úkol

- upéct něco sladkého, třeba beránka

EPSON009.JPG EPSON008.JPG

5. Úkol

- procvič hlavu a ruce

3de5f8ede1bc24d5ac89f7127a6a123e.jpg b38fb74cb7d9b2abf30d8cd82660bd1b.jpg fcef255d336d2f632c1af2d360e3ed5a.jpgfb5e7b93c28cc7acf291d9023311f8f8.jpg

 

6. Úkol

- procvičuj pusinku a ouška

cfdbe30c5faa93f98842f341f62f3b39.jpg

VŠEM DĚTEM I RODIČŮM PŘEJEME KRÁSNÉ SVÁTKY VELIKONOČNÍ. A DOUFÁME, ŽE SE BRZY UŽ SEJDEME V NAŠÍ ŠKOLCE.Velikonoční tvoření

 

PRO DĚTIČKY ZE ŠKOLIČKY, POSÍLÁME ÚKOLEČKY.

VYPNĚTE SI TELEVIZI, VEZMĚTE SI PASTELKY

A PAK VAŠE TVOŘENÍČKO, POŠLETE NÁM DO ŠKOLKY.

Velikonoční tvoření

A) Říkej s námi:

8502e8dd7ac51878b3a65c93baef2258.jpg

B) Přemýšlej:

a94f19d47df9976cb6b7a3a0e29f3658.jpg

Vystřihni, zamíchej, sestav....jak to asi bylo???

4609186f7e71001902810af1330b7c49.jpg

C) Tvoření:

Velikonoční ušáčci: http://maminky.eu/ostatni/velikonocni-tvoreni-s-detmi-2/

8e4d6fb701ddc754ef9bd0a0614a245d.jpg

bunny9-600x721.jpg

D) Čáry, máry, klikyháky:

2019db09a125077ebac0f76f880f4d34.jpg 3e76281c0cd82187a0395a9724983744.jpg kraslice_konvalinova-768x1072.jpg

E) 1,2,3,4,5 :

Kolik slepička snesla vajíček? Vybarvi...

0f62571b2398d3f63a3f25dc491002fd.jpg

Spojuj podle čísel

7e2f5754a8f084773836b7b4b6aa445e.jpg

F) A B C D kočka přede:

Povídej si s rodiči o svátku zvaném Velikonoce. Jaké jsou o těchto svatcích tradice a zvyky. Které se dělají u vás?

Toto si poslechni:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5203-proc-mame-velikonoce?vsrc=predmet&vsrcid=dle-rocnich-obdobi-a-svatku%7Epredskolni

 

G) Vyprávění do ouška:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5308-chaloupka-na-vrsku-jak-se-pomlazky-ztratily?vsrc=predmet&vsrcid=dle-rocnich-obdobi-a-svatku%7EpredskolniJarní probuzení

PRO DĚTIČKY ZE ŠKOLIČKY, POSÍLÁME ÚKOLEČKY.

VYPNĚTE SI TELEVIZI, VEZMĚTE SI PASTELKY

A PAK VAŠE TVOŘENÍČKO, POŠLETE NÁM DO ŠKOLKY.

Jarní probuzení

51_snezenka-nivalis-1.jpgbledule-1100x618.jpg

A) Říkej s námi :

Pohladilo jednou slunce chladnou jarní zem.

Na květiny zavolalo, hola pojďte ven!

Která z vás má odvahu, vykouknout ven ze sněhu?

Hlasí se ta malinká, malá bílá sněženka.

 

B) Zazpívej si s námi:

https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k

C) Přemýšlej:

177778b4e8ae200ab979581afef0c204.jpg 6d1e5c49b492af74c789e86df6f68797.jpg

Vystřihni a sestav správně:

c0522fc0ac742e51afd3567e639eb517.jpg

D) Tvoření:

e89152d0bcd8043cce71d6c362635f37.jpg

 

E) Čáry, máry, kliky háky:

 

1af687fb89339f340eefd659522894b0.jpg 95231d5ba0248a363d98f46d2fdc998c.jpg

F) 1,2,3,4,5

Vybarvuj podle čísel

snezenka-768x1112.jpg

Vybarvi v řádku tolik květin, kolik vidíš puntíků

0b30c2eacb8f967aeb6cef546c3e6ea8.jpg

Vystřihni a srovnej podle velikosti, začni od nejmenší.

6319abb2a776b15bc0821b2bbcc8aac7.jpg

G)  A B C D, kočka přede

Poznáš, co je to za květiny na obrázku? Jsou stejné? Vidíš rozdíl?

51_snezenka-nivalis-1.jpgbledule-1100x618.jpg

H) Protáhni si tělíčko:

https://www.youtube.com/watch?v=7VhSsTr4aX0

CH) Vyprávění do ouška:

https://podtail.com/podcast/--itarna/bledulka-cibulka-lu-ni-pohadka/

 

 O prázdninách nesmí být nuda

PRO DĚTIČKY ZE ŠKOLIČKY, POSÍLÁME ÚKOLEČKY.

VYPNĚTE SI TELEVIZI, VEZMĚTE SI PASTELKY

A PAK VAŠE TVOŘENÍČKO, POŠLETE NÁM DO ŠKOLKY.

 

O prázdninách nesmí být nuda

43d9c1097f5d6c41a072af3cc68786de.jpg

Sice máme jarní prázdniny a distanční výuka není pro vás předškoláčky povinná. Ale určitě se najde někdo, kdo si rád nějaký ten úkol splní a trochu si hlavičku procvičí :o)

1) Správně spočítej a zapiš:

hmyzici.jpg

2) Přemýšlej, jak to asi bude:

11.jpg12.jpg

3) A teď si vezmi pastelky:

13.jpg

4) Zažeň nudu hrou:

14.jpg

5) Aktivity na doma:

15.jpg

6) Trošku té kultury:

https://www.facebook.com/events/236857821482800/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7DVstávej semínko holala

PRO DĚTIČKY ZE ŠKOLIČKY, POSÍLÁME ÚKOLEČKY.

VYPNĚTE SI TELEVIZI, VEZMĚTE SI PASTELKY

A PAK VAŠE TVOŘENÍČKO, POŠLETE NÁM DO ŠKOLKY.

 

Vstávej semínko holala

index.jpg

Příroda se pomalu začíná probouzet ze zimy. Ráno, když se bedlivě zaposloucháte, tak už uslyšíte zpěv ptáčků. Na procházce či při běhání po  zahradě, si určitě všimnete, že z hlíny už vystrkují své hlavičky první jarní kytičky. Poznáš nějakou?

Ale aby nějaká taková kytička nebo jiná rostlinka vyrostla, je zapotřebí spousta práce. A jaké? Nevíš? ....Tak dávej pozor: D

A) Říkej s námi:

Vstávej semínko holala,

bude z tebe fiala.

Vstávej semínko holahej,

bude z tebe petržel.

 

B) Zazpívej si:

https://www.youtube.com/watch?v=ldKgge2WUuE

 

C) Tvoření:

Pokus: Jak taková rostlinka roste? Vytvoř, pozoruj a nezapomeň zalévat.

email.seznam.cz.jpg 288fdc280a53410059ac8886e7934f69.jpg

 

D) Přemýšlej:

Jak to asi bude správně? pro větší děti

633516dd0817dd219a91de7baf32af26.jpg

Jak to asi bude správně? pro menší děti

e366aa0a395bb5920a6e5b44c750fbfe.jpg

A kdo ještě má hodně sil:

98dd21d9b999fef671b395ed2a3336eb.jpg

 

E) Čáry, máry, kliky háky:

5.jpg

 

F) 1,2,3,4,5

Kolik?

3.jpg

G) A B C D kočka přede:

Co potřebuje semínko, aby vyrostlo? Povídej mi o tom.....

 

1b0b3bad992870cd4ed5ddd16ca162a7.jpg 4.jpg

Obrázkové čtení ( dávat pozor, aby dítě doplnilo název obrázku ve správném tvaru )

1.jpg

H) Protáhni si tělíčko:

55.jpg

 CH) Vyprávění do ouška:

https://www.youtube.com/watch?v=r2xxofje3Jk

 

 

 

 

 

Vstávej, semínko, holala Vstávej, semínko, holala, bude z tebe fiala. Vstávej, semínko, holahej, bude z tebe petržel.

https://www.mozaika.eu
Vstávej, semínko, holala Vstávej, semínko, holala, bude z tebe fiala. Vstávej, semínko, holahej, bude z tebe petržel.

https://www.mozaika.eu


Informace pro děti a rodiče

Vážení rodiče,

 děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, mají povinnost se distančně vzdělávat i po dobu uzavření mateřské školy.

Ale rozhodně to pro vaše dítě neznamená, že celé dopoledne bude sedět u monitoru počítače. Na počátku každého týdne nachystáme soubor úkolů, které budou rozděleny do různých oblastí a prezentovány na těchto stránkách. Tyto úkoly je potřeba dítěti vysvětlit a v průběhu týdne splnit. Nebudou to jen samé pracovní listy,  ale i odkazy na zajímavé stránky, napády, básničky..apod. Někdo už bude znát z jarního uzavření.

Úkoly rozhodně nebudou jen pro předškoláky. Sice to není povinné, ale na své si přijdou i mladší děti. Jen vás rodiče prosíme o uvážení obtížnosti úkolu pro vaše dítě.

Rádi bychom vás poprosili o zpětnou vazbu, která je velmi důležitá. Takže fotografie splněných úkolů, výtvorů, popř. jakýkoliv dotazů můžete zasílat na email školky: msskrivany@seznam.cz , či formou zprávy na Facebook - školka Skřivany.

Všem přejeme pevné zdraví a snad se zase brzy sejdeme ve školce.INDIÁNSKÁ ŠKOLKA ANEB SLAVÍME DEN DĚTÍ

INDIÁNSKÁ ŠKOLKA ANEB SLAVÍME DEN DĚTÍ

NA OSLAVU DNE DĚTÍ, SE NAŠE ŠKOLKA PROMĚNILA V INDIÁNSKÝ KMEN. NAŠI MALÍ INDIÁNI OBDRŽELI OD NÁČELNÍKA MAPU, KDE BYLA ZAKRESLENA CESTA K POKLADU. CESTA BYLA ZAPEKLITÁ A PLNÁ TĚŽKÝCH PŘEKÁŽEK. ALE NAŠI ŠIKOVNÍ INDIÁNÍ BYLI V PLNÉ SÍLE A BRAVŮRNĚ PŘEKÁŽKY PŘEKONÁVALI. POKLAD BYL OBJEVEN A INDIÁNSKÝM KROKEM JSME SE ODEBRALI K MÍSTNÍ CUKRÁRNĚ, KDE NA NÁS ČEKALA SKLADKÁ ODMĚNA.

Fotografie na odkazu:

https://skolkaskrivany.rajce.idnes.cz/OSLAVA_DNE_DETI_2020

 U NAŠEHO RYBNÍKA

PRO DĚTIČKY ZE ŠKOLIČKY, POSÍLÁME ÚKOLEČKY.

VYPNĚTE SI TELEVIZI, VEZMĚTE SI PASTELKY

A PAK VAŠE TVOŘENÍČKO, POŠLETE NÁM DO ŠKOLKY.

 

U NAŠEHO RYBNÍKA

    84e1a3d01bb489610a91e2d6beee4569.jpg

A) Říkej s námi: 

Zpívající studánka .mp3

B) Zpívej si s námi: 

Skákala žabka .mp3

 

C)Kreslení: 

Nakresli živočicha, kterého bychom mohli vidět u rybníka či v rybníce.

D)Tvoření: 

a8c65f567999086b587117346eec32d3.jpg  e6e8eb27404d8b37540a5745913c7486.jpg

E) Přemýšlej: 

Spoj stejné žabky                             Najdi cestu

9a4d5abbfd840eec4467044743924479.jpg                            959dc058b61a830da497eab3fbb6536a.jpg  35ea43c2f793bd5030bbd0d180f7d472.jpg

F) Čárymáry, klikyháky:

0b13ac8065c971d7e757345509e6b0b7.jpg  009ce8705891565c7cca49fe04bb242c.jpg   61ca67cb7c3d10d4eccf1042736098f2.jpg  5065ce00ae302c9cd29b5c191bc4d6ca.jpg  5230c12d94956fb46b3bc3df74edb225.jpg

 

G) 1, 2, 3, 4, 5

34d27d3fd41531769a264f0f266fc3be.jpg

H) A, B, C, D, kočka přede:

Povídej si s rodiči o tom, jak se vyvíjí žabička. Pomůže ti k tomu obrázek 

40bef253b9dc288e58fa18cb42b74c32.jpg  bddcf24a717febfc4c0028da005aaea6.jpg

Jak vypadá život u rybníka  a v rybníku.

a948ad3ad6010a8130942e91a9f1d07f.jpg  full_1f13e43381a250d.jpg  

CH) Protáhni si tělíčko: 

Popros rodiče  a vyjděte si na procházku k nějakému rybníku.

Zacvič si : 

190d993319763aca0ac3484cec373637.jpg

 LETÍ, LETÍ VČELKA

PRO DĚTIČKY ZE ŠKOLIČKY, POSÍLÁME ÚKOLEČKY.

VYPNĚTE SI TELEVIZI, VEZMĚTE SI PASTELKY

A PAK VAŠE TVOŘENÍČKO, POŠLETE NÁM DO ŠKOLKY.

Letí, letí včelka

včely_900x490.jpg

A) Říkej s námi: 

básnička Včelka .mp3

65e00f9ec0e477d4f6b1407362130c98.png

 

B) Zpívej s námi: 

Včelka .mp3

 

C) Kreslení :

Jak vypadá domeček včeličky? 

Malá nápověda: )

39aa7713b7539c241b258ab8406d64f1.jpg

D) Tvoření: 

74db3b4a2057febcf405ca2c4480507e.jpg  84b1867db834843e2ae365d6bdfc520c.jpg

 

E) Přemýšlej: 

Jak roste včela?

c26d63d6e8528098113d20d7715d9993.jpg

Jak vypadá včela?

Podívej+se,+jak+vypadá+tělo+včelky..jpg

Druhy včel

Každá+včela+má+v+úlu+svůj+význam..jpg

 

9e85100a4995614943e39a0a379566bc.jpg  e3657fddef141ac30155bfa54d1a400a.jpg f1f957dbf32f80c55020512ef85f7dd6.jpg

 

F) Čárymáry, klikyháky:

3de4be5c9739c0fc78ff0fb7033be833.jpg  614f21defdc22ccf8ea16789fe57b891.jpg  Opylování-hlavní-včelí-práce.jpg  Včelka-létá-kolem-květu1.jpg

G) 1,2,3,4,5

170d8e87173bfdb9c9f79e2c36bb1551.jpg  d4d89302e8b2140b9e329bed1c03c65e (1).jpg  

H) A, B, C, D kočka přede: 

Povídej si s maminkou či tatínkem, kde bydlí včely, čím jsou užitečné a proč si na ně musíme dávat pozor ...

9b228e2c0eb7517d995063e377dc4577.jpg

CH) Vyprávění do ouška: 

https://www.youtube.com/watch?v=DyJIMsHIK1Y

 Novější 1 3

 

  

KONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

29. 7. Marta

Zítra: Bořivoj

FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA - na základě aktivit a projektů získala naše škola titul "Finančně gramotná škola"

Bronz.png

 

VAŘÍME PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A DŮCHODCE OBCE SKŘIVANY

image-325ea.png

 

PROJEKT "NÁSTAVBA PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN A UMÍSTĚNÍ VÝTAHU V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

NÁSTAVBA.JPG

Bližší informace a základní údaje o projektu - viz tento odkaz:

PROJEKT PŮDNÍ NÁSTAVBY - INFORMACE

75369212_455254688674961_2182420410929250304_n.jpg

IMG_20191021_113831.jpg

IMG_20191021_114057.jpg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

ZÁŘÍ - pouze pro žáky 1. a 2. ročníku - 22. 9.

LISTOPAD - st 11.11. od 15:15

LEDEN - individuálně

DUBEN - st 14. 4. od 15:15

 

ČERVEN - individuálně

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2020/2021

Podzimní prázdniny: 

čtvrtek 29.10. a pátek 30.10., středa 28.10. - státní svátek

 

Vánoční prázdniny:  

středa 23.12. -  neděle 3.1.,

vyučování začne v pondělí 4.1.

Pololetní prázdniny: pátek 29.1., vysvědčení bude vydáváno ve čtvrtek 28.1.

Jarní prázdniny: 8.3. - 14.3.2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1.4.,  ostat. svátek - pátek 2.4., Velikonoční pondělí 5.4.

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1.7. až úterý 31.8., školní vyučování začne ve středz 1.9.2021

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Publikace pro rodiče a veřejnost:

Mluvi_vase_dite_spravne.pdf

Bezpecnost_deti.pdf

Prvni_pomoc_deti.pdf

Jak_vybrat_skolni_brasnu.pdf

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací:

Metodický pokyn

Jak řešit výskyt vší ve školách.pdf

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny (2016), stolní fotbal (2017), elektrické pianino (2018), pingpongové stoly (2019).

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

ELEKTRICKÉ PIANINO

STOLNÍ FOTBAL

PINGPONGOVÉ STOLY

DSCN0066[1].JPG

 WhatsApp Image 2019-12-08 at 18.09.56.jpeg

ping pong.jpeg

FINANČNÍ DARY PRO MŠ SKŘIVANY

 

Děkujeme za finanční dary společnosti GREGOR s.r.o. a panu majiteli Alešovi Gregorovi za každoroční finanční dary, za které jsou nakupovány pomůcky do Mateřské školy ve Skřivanech.

 

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

 

Návštěvnost stránek

686785