Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > Základní škola > Dokumenty ZŠ > Źákovská ústava

Žákovská ústava

ŽÁKOVSKÁ ÚSTAVA
   ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE SKŘIVANECH

ze dne 1.1.2004
Preambule

My žáci ZŠ ve Skřivanech
vědomi si toho, že škola je společenstvím rovnoprávných
a svobodných lidí, kteří chápou své povinnosti vůči sobě, druhým a zodpovědnost vůči celé škole, pamětlivi toho, že svobodné chování jednotlivce nesmí ohrožovat ani omezovat jiné, ani jim vadit v práci nebo ničit jejich výsledky, že úcta k druhému je základem každé správné společnosti, připraveni podle svých možností získat co nejvíce vědomostí, dovedností a utužovat sportem své zdraví,
odhodláni šířit dobré jméno školy, prostřednictví svých svobodně zvolených zástupců, přijímáme tuto žákovskou ústavu ZŠ Skřivany.


Hlava první-základní ustanovení

čl.1
      Škola je sdružení žáků a dospělých pracovníků , založené na úctě k právům a svobodám každého člověka.

čl.2
      Všechny články ústavy vycházejí z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata dne 20.11.1989 Valným shromážděním OSN a ke které přistoupila i Česká republika.

 Z nejdůležitějších článků Úmluvy:
    Právo dítěte vyjádřit názor a požadavek, brát jeho názory a požadavky do úvahy ve všech záležitostech týkajících se dítěte.
    Právo dítěte získávat a zveřejňovat informace a vyjadřovat vlastní názory s vyjímkou situace, v níž by šlo o porušování práva druhých.
    Právo dítěte na vzdělání. Vzdělání musí být bezplatné a povinné. Má rozvíjet zájmy dítěte, smysl pro zodpovědnost, zajišťovat, aby se dítě v dospělém věku stalo užitečné pro společnost.
    Opatření k zajištění kázně musí ve školách odpovídat lidské důstojnosti dítěte.
     Dítě musí být mezi prvními, kterým je věnována ochrana a bezpečí. Musí být chráněno před všemi formami krutosti a útlaku.
     Dítě musí být chráněno před jakoukoli diskriminací např. podle rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství apod., naopak musí být vychováváno v duchu porozumění a přátelství.
           Právo dětí stýkat se s druhými dětmi a vytvářet sdružení, pokud tato svoboda neporušuje práva druhých.
     Právo na nejlepší dosažitelný zdravotní stav, na péči o rozvoj tělesné zdatnosti.

čl.3
      Každý žák je povinen dodržovat vnitřní řád školy.

Hlava druhá – zastupitelské orgány

čl.4
     Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím žákovské samosprávy. Touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd.
Žákovská samospráva se skládá z těchto orgánů: třídní samospráva, školní samospráva, výbor školní samosprávy.

čl.5
      Třídní samospráva je tvořena všemi žáky příslušné třídy.
V čele samosprávy stojí výbor, který si žáci zvolí. Předseda zastupuje třídu ve školní samosprávě , informuje třídu o průběhu a výsledcích jednání. Počet dalších členů výboru není nijak omezen. Kromě předsedy je volen taky místopředseda, který se účastní jednání školní samosprávy v případě, že předseda se z vážných důvodů nemůže jednání účastnit osobně.
       Místopředseda má ve školní samosprávě rovněž hlasovací právo.

čl.6
       Výbor školní samosprávy je tvořen předsedy třídních samospráv všech tříd, a to od 3. do 9. ročníku. Schází se pravidelně jednou měsíčně, podle potřeby i častěji. Každý předseda TS má právo volit.
      Výbor je tvořen sedmi (osmi) členy. Ze svého středu si zvolí předsedu, místopředsedu, nástěnkáře, referenta pro zájmovou činnost a soutěže, sportovního referenta. Výbor žákovské samosprávy má právo kdykoli přijít za vedením školy. Volební období je jeden rok.

čl.7
      Odvolání člena výboru školní  samosprávy. Kterýkoli člen může být odvolán na návrh člena školní samosprávy nebo výboru, jestliže pro to jsou důvody (neplnění svých povinností, vážné přestupky proti ústavnímu pořádku). Návrh musí být schválen nadpoloviční většinou hlasů. V případě odvolání proběhne doplňková volba.
 
Hlava třetí – závěrečná ustanovení

čl.8
      Ústava může být doplňována nebo měněna po schválení žákovskou samosprávou.

čl.9
      Ústavní pořádek ZŠ Skřivany tvoří tato ústava, Úmluva o právech dítěte a Vnitřní řád školy.

čl.10
      Tato žákovská ústava nabývá účinnosti dnem 1.3.2004.  
      
  

 

 

 

 

 

 

Menu

KONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

19. 8. Ludvík

Zítra: Bernard

Letní tábor TÁBORENKA

www.taborenka.cz

 

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací: Metodický pokyn

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

 

Termíny třídních schůzek 2017/2018:

ZÁŘÍ - schůzka s rodiči 1. třídy, úterý 19. 9. 2017

LISTOPAD - úterý 14. 11. 2017 -  zahájení v kreslírně školy v 15:15 hod.

LEDEN - Informativní schůzky rodičů - individuálně

DUBEN -  úterý 17. 4. 2018 od 15:15 hod v jednotl. třídách

ČERVEN - Informativní schůzky rodičů – individuálně

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2017/2018

Podzimní prázdniny:  čtvrtek 26.10. a pátek 27.10.2017, sobota 28. 10. - státní svátek

Vánoční prázdniny:  sobota 23.12. 2017 - úterý 2.1.2018, vyučování začne ve středu 3.1. 2018

Pololetní prázdniny: pátek 2.2.2018, vysvědčení bude vydáváno ve středu 31.1.2018

Jarní prázdniny: 19.2. - 25.2.2018

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29.3.2018,  ostat. svátek - pátek 30.3.2018, Velikonoční pondělí 2.4.2018

Hlavní prázdniny: pondělí 2.7.2018 až pátek 31.8.2018, školní vyučování začne v pondělí 3.9.2018

 

PODĚKOVÁNÍ

 

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

DSCN0066[1].JPG

Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny ((2016).

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

Návštěvnost stránek

407499