Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > Základní škola > Dokumenty ZŠ > Źákovská ústava

Žákovská ústava

ŽÁKOVSKÁ ÚSTAVA
   ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE SKŘIVANECH

ze dne 1.1.2004
Preambule

My žáci ZŠ ve Skřivanech
vědomi si toho, že škola je společenstvím rovnoprávných
a svobodných lidí, kteří chápou své povinnosti vůči sobě, druhým a zodpovědnost vůči celé škole, pamětlivi toho, že svobodné chování jednotlivce nesmí ohrožovat ani omezovat jiné, ani jim vadit v práci nebo ničit jejich výsledky, že úcta k druhému je základem každé správné společnosti, připraveni podle svých možností získat co nejvíce vědomostí, dovedností a utužovat sportem své zdraví,
odhodláni šířit dobré jméno školy, prostřednictví svých svobodně zvolených zástupců, přijímáme tuto žákovskou ústavu ZŠ Skřivany.


Hlava první-základní ustanovení

čl.1
      Škola je sdružení žáků a dospělých pracovníků , založené na úctě k právům a svobodám každého člověka.

čl.2
      Všechny články ústavy vycházejí z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata dne 20.11.1989 Valným shromážděním OSN a ke které přistoupila i Česká republika.

 Z nejdůležitějších článků Úmluvy:
    Právo dítěte vyjádřit názor a požadavek, brát jeho názory a požadavky do úvahy ve všech záležitostech týkajících se dítěte.
    Právo dítěte získávat a zveřejňovat informace a vyjadřovat vlastní názory s vyjímkou situace, v níž by šlo o porušování práva druhých.
    Právo dítěte na vzdělání. Vzdělání musí být bezplatné a povinné. Má rozvíjet zájmy dítěte, smysl pro zodpovědnost, zajišťovat, aby se dítě v dospělém věku stalo užitečné pro společnost.
    Opatření k zajištění kázně musí ve školách odpovídat lidské důstojnosti dítěte.
     Dítě musí být mezi prvními, kterým je věnována ochrana a bezpečí. Musí být chráněno před všemi formami krutosti a útlaku.
     Dítě musí být chráněno před jakoukoli diskriminací např. podle rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství apod., naopak musí být vychováváno v duchu porozumění a přátelství.
           Právo dětí stýkat se s druhými dětmi a vytvářet sdružení, pokud tato svoboda neporušuje práva druhých.
     Právo na nejlepší dosažitelný zdravotní stav, na péči o rozvoj tělesné zdatnosti.

čl.3
      Každý žák je povinen dodržovat vnitřní řád školy.

Hlava druhá – zastupitelské orgány

čl.4
     Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím žákovské samosprávy. Touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd.
Žákovská samospráva se skládá z těchto orgánů: třídní samospráva, školní samospráva, výbor školní samosprávy.

čl.5
      Třídní samospráva je tvořena všemi žáky příslušné třídy.
V čele samosprávy stojí výbor, který si žáci zvolí. Předseda zastupuje třídu ve školní samosprávě , informuje třídu o průběhu a výsledcích jednání. Počet dalších členů výboru není nijak omezen. Kromě předsedy je volen taky místopředseda, který se účastní jednání školní samosprávy v případě, že předseda se z vážných důvodů nemůže jednání účastnit osobně.
       Místopředseda má ve školní samosprávě rovněž hlasovací právo.

čl.6
       Výbor školní samosprávy je tvořen předsedy třídních samospráv všech tříd, a to od 3. do 9. ročníku. Schází se pravidelně jednou měsíčně, podle potřeby i častěji. Každý předseda TS má právo volit.
      Výbor je tvořen sedmi (osmi) členy. Ze svého středu si zvolí předsedu, místopředsedu, nástěnkáře, referenta pro zájmovou činnost a soutěže, sportovního referenta. Výbor žákovské samosprávy má právo kdykoli přijít za vedením školy. Volební období je jeden rok.

čl.7
      Odvolání člena výboru školní  samosprávy. Kterýkoli člen může být odvolán na návrh člena školní samosprávy nebo výboru, jestliže pro to jsou důvody (neplnění svých povinností, vážné přestupky proti ústavnímu pořádku). Návrh musí být schválen nadpoloviční většinou hlasů. V případě odvolání proběhne doplňková volba.
 
Hlava třetí – závěrečná ustanovení

čl.8
      Ústava může být doplňována nebo měněna po schválení žákovskou samosprávou.

čl.9
      Ústavní pořádek ZŠ Skřivany tvoří tato ústava, Úmluva o právech dítěte a Vnitřní řád školy.

čl.10
      Tato žákovská ústava nabývá účinnosti dnem 1.3.2004.  
      
  

 

 

 

 

 

 

KONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

29. 7. Marta

Zítra: Bořivoj

FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA - na základě aktivit a projektů získala naše škola titul "Finančně gramotná škola"

Bronz.png

 

VAŘÍME PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A DŮCHODCE OBCE SKŘIVANY

image-325ea.png

 

PROJEKT "NÁSTAVBA PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN A UMÍSTĚNÍ VÝTAHU V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

NÁSTAVBA.JPG

Bližší informace a základní údaje o projektu - viz tento odkaz:

PROJEKT PŮDNÍ NÁSTAVBY - INFORMACE

75369212_455254688674961_2182420410929250304_n.jpg

IMG_20191021_113831.jpg

IMG_20191021_114057.jpg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

ZÁŘÍ - pouze pro žáky 1. a 2. ročníku - 22. 9.

LISTOPAD - st 11.11. od 15:15

LEDEN - individuálně

DUBEN - st 14. 4. od 15:15

 

ČERVEN - individuálně

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2020/2021

Podzimní prázdniny: 

čtvrtek 29.10. a pátek 30.10., středa 28.10. - státní svátek

 

Vánoční prázdniny:  

středa 23.12. -  neděle 3.1.,

vyučování začne v pondělí 4.1.

Pololetní prázdniny: pátek 29.1., vysvědčení bude vydáváno ve čtvrtek 28.1.

Jarní prázdniny: 8.3. - 14.3.2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1.4.,  ostat. svátek - pátek 2.4., Velikonoční pondělí 5.4.

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1.7. až úterý 31.8., školní vyučování začne ve středz 1.9.2021

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Publikace pro rodiče a veřejnost:

Mluvi_vase_dite_spravne.pdf

Bezpecnost_deti.pdf

Prvni_pomoc_deti.pdf

Jak_vybrat_skolni_brasnu.pdf

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací:

Metodický pokyn

Jak řešit výskyt vší ve školách.pdf

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny (2016), stolní fotbal (2017), elektrické pianino (2018), pingpongové stoly (2019).

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

ELEKTRICKÉ PIANINO

STOLNÍ FOTBAL

PINGPONGOVÉ STOLY

DSCN0066[1].JPG

 WhatsApp Image 2019-12-08 at 18.09.56.jpeg

ping pong.jpeg

FINANČNÍ DARY PRO MŠ SKŘIVANY

 

Děkujeme za finanční dary společnosti GREGOR s.r.o. a panu majiteli Alešovi Gregorovi za každoroční finanční dary, za které jsou nakupovány pomůcky do Mateřské školy ve Skřivanech.

 

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

 

Návštěvnost stránek

686784