Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > Základní škola > Aktuality a události ZŠ

Aktuality a události ZŠ


 

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Datum konání: 25. 5. 2020

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 2020/2021Rozhodnutí o přijetí dětí do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021

Datum konání: 22. 5. 2020

20200514_153956.jpgAutobusové spojení od 25. 5. 2020

Datum konání: 19. 5. 2020

info-panacek-bf102[1].jpgVážení rodiče,
jsem domluvená s dopravcem autobusů, že autobusová linka Skřivany - Myštěves - Petrovice atd. bude opět od 25. 5. 2020 OBNOVENA VE STEJNÝCH ČASECH ODJEZDŮ/PŘÍJEZDŮ jako v době výuky, ráno (příjezd v 7:10 do Skřivan), odpoledne ve 13:17 a v 15:10 ze Skřivan.
 
Ostatní spoje - směr Nový Bydžov, Smidary.... zůstávají také beze změn.
Mgr. Dana Fráňová


Rozpis konzultací pro žáky 9. třídy týdnu od 18. 5. do 22. 5.

Datum konání: 18. 5. 2020

konzultace devátáků.jpgInformace k výuce žáků 9. ročníku

Datum konání: 10. 5. 2020

f.JPG

Otevření školy pro žáky 9. ročníku se týká pouze za účelem PŘÍPRAVY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM.
V týdnu od 11. 5. 2020 budou pro žáky 9. roč., kteří konají přijímací zkoušky, vypsány konzultace z prioritních předmětů (ČJ, M, AJ, RJ, CH).
Citace z pokynu Ministerstva školství:
Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020
 V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
 Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy.
 Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi viz část Ve třídě.
 Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
 Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
 Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy. Specifika pro základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9. školského zákona


Rozpis videohodin - od 11. 5. do 15. 5.

Datum konání: 10. 5. 2020

a.JPGb.JPGc.JPG

d.JPGe.JPGOTEVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ

Datum konání: 7. 5. 2020

Vážení rodiče,

tímto Vám sdělujeme informace ohledně otevření 1. stupně naší školy.

 

Škola bude otevřena od pondělí 25. 5. 2020 pro žáky 1. stupně ZŠ.

 

Při prvním příchodu žáků do školy (v pondělí 25. 5.) musí žáci předložit Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem dítěte. Formulář k vyplnění je přiložen přílohou. Pokud nemáte možnost si formulář předem vytisknout a vyplnit, můžete si formulář vyzvednout předem ve škole (čtvrtek 21. 5. od 10:00 do 14:00 hod).

 

Přílohou přikládám také pokyn MŠMT, kde jsou podrobněji rozepsány pravidla chování a bezpečnosti žáků a zajištění hygienických podmínek školou. Z tohoto pokynu je pro žáky zvláště důležité:

-       Při cestě do školy a ze školy (pěšky, na kole, autobusem…) se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry – je nutné, abyste o tomto své děti řádně poučili

 

-       Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 

-       Do školy budou žáci vstupovat různými vchody, aby se nestýkali s žáky z jiných ročníků – viz níže.

 

-       Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 

-       Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 

-       Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený v pokynu MŠMT nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

-       Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory. Pokud žák patří do rizikové skupiny a rodič se rozhodl o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách, je to plně na rodiči s tímto vědomím.

 
 

 


Co se týká tedy rozhodnutí rodiče, zda se dítě bude účastnit vzdělávacích aktivit ve škole, je to zcela na rodiči. Pokud žák patří do rizikové skupiny, opět rozhoduje RODIČ, zda i přesto své dítě do školy pošle. Žádné potvrzení či doporučení Vám nevystavuje lékař. Je to pouze na Vašem rozhodnutí a na Čestném prohlášení – viz přiložený formulář.

S tímto souvisí i možnost čerpání OČR. Pokud je škola otevřena a dítě nepatří do rizikové skupiny, přesto dítě do školy v rámci „dobrovolnosti“ nepošlete, nemáte již nárok na čerpání OČR.

 
 

 

 

Organizace vzdělávacích aktivit ve škole:

Žáci budou rozděleni do pěti skupin.

Budeme se snažit rozdělit žáky podle ročníků.

Skupiny budou neměnné. Budou stále v jedné a té samé třídě. Budou ve stejném složení žáků a pedagogů a ve stejné třídě, a to jak v dopoledních hodinách, tak i v odpoledních hodinách. Nebude tradiční školní družina, kde se scházeli žáci různých ročníků.

 

Škola bude pro žáky nabídnuta v provozu od 7:30 do 16:00 hodin.

Žáci 1. až 3. třídy budou přicházet do školy v době od 7:30 do 8:00 hod.

Žáci 4. a 5. třídy budou přicházet do školy v době od 8:00 do 8:30 hod.

 

Rodiče, které doprovázejí své děti do školy, nemohou vstupovat do prostor školy. Dítě doprovodí pouze ke vchodu.

Každá skupina bude mít svůj vchod a svoji učebnu:

1.    tř. – bude využívat prostory školní družiny; vchod verandou ŠD, kde si budou odkládat obuv a svrchní oděv

2.    tř. – bude využívat svoji učebnu II. třídy; vchod u školní jídelny, kde budou odkládat obuv a svrchní oděv

3.    tř. – bude využívat přírodovědnou učebnu ve 3. patře; vchod hlavní – využití šaten

4.    tř. – bude využívat svoji učebny IV. třídy a V. třídy; vchod – železným schodištěm a vyjdou přímo u své třídy, obuv a svrchní oděv budou odkládat až u své třídy

5.    tř. – bude využívat tělocvičnu – vchod zadní u tělocvičny, kde si v šatně a nářaďovně budou odkládat obuv a svrchní oděv

 

Budou probíhat dva bloky – „dopolední blok“ od 7:30 (resp. 8:00) do oběda;

 

oběd;

- na oběd budou žáci odcházet v těchto uvedených časech:

I. tř. – 11:40; II. tř. – 12:00; III. tř. – 12:20; IV. tř. – 12:35; V. tř. – 12:50.

Dojíždějící žáci tak případně mohou využívat odjezd autobusu ve 13:15 (směr Smidary), ve 13:17 (směr Myštěves).

 

„odpolední blok“ po obědě do 16:00 hodin – dítě může z odpoledního bloku odcházet samozřejmě v jakýkoli čas – dle domluvy s vámi rodiči.

 

U každé skupiny budou zpravidla 3 pedagogové, dva v dopoledním bloku, jeden v odpoledním bloku. Tito 3 pedagogové budou stále se stejnou skupinou. V dopoledním bloku bude vždy třídní učitel, který bude s žáky pracovat nad zadanými „domácími“ úkoly.

Dopolední blok – bude věnován plnění a vypracovávání zadaných úkolů – tak, jak budou nadále tyto úkoly zadávány distančně pro ty žáky, kteří budou plnit úkoly z domu a nebudou navštěvovat školu.

Žákům nebudou zadávány žádné další „domácí úkoly“.

Během dopoledního bloku za příznivého počasí bude vhodné využívat i venkovní prostory. Žáci by si mohli přinést nějaké podsedáky nebo polštářky, na které by si mohli sednout venku na trávníku nebo na chodníku s patřičnými rozestupy a takto s žáky pracovat také (číst knihu, číst ze slabikářů, povídat si, ústně procvičovat početní úkony, násobilku, vyjmenovaná slova…., povídat si, probírat prvouku, vlastivědu……..).

Bude možné také během dopoledního a odpoledního bloku navštívit park vedle školy, dohodnuto se starostkou obce. Jednotlivé skupiny budou využívat park tak, aby se v parku jednotlivé skupiny nesetkávaly a pouze vystřídaly.

Proto prosíme rodiče, aby měly děti vhodné oblečení – které je vhodné i na pobyt venku (při příznivém počasí).

 

Odpolední blok – je náhradou za tradiční školní družinu. Bude věnován volnočasovým aktivitám. Děti budou stále v té jedné neměnné skupině. Možno trávit i na vyhrazených venkovních prostorech a v parku dle rozpisu.

 

Na oběd mohou děti docházet do školní jídelny.

Svačina – žáci si přinesou tradičně z domu; budou mít možnost 1 až 2x během dopoledního bloku si ji sníst, ovšem organizovaně, všichni žáci najednou, musí přitom sedět v lavicích nebo při pobytu venku s dodržováním pravidel.

POTŘEBUJEME OD VÁS ZÁVAZNÉ STANOVISKO DO PONDĚLÍ 18. 5. 2020, ZDA VAŠE DÍTĚ, KTERÉ NAVŠTĚVUJE 1. STUPEŇ, BUDE NAVŠTĚVOVAT ŠKOLU PO OTEVŘENÍ ŠKOLY DNE 25. 5. 2020.

Napište prosím svým třídním učitelům – mailem, messengerem, wa, sms…. tyto informace:

(vyberte z následujících možností)

a)    a) NEBUDE chodit, moje dítě patří do rizikové skupiny

b)   b) NEBUDE chodit, i když nepatří do rizikové skupiny

c)    c) ANO, bude chodit – každý den od ….. do…….; BUDE/NEBUDE chodit na školní oběd

 

Co se týče doby, od kdy - do kdy bude Vaše dítě navštěvovat školu, na tomto se potom ještě konkrétně domluvíme během otevření školy. Nyní prosím vyplňte alespoň předběžně, abychom měli informaci o tom, kolik dětí bude pravděpodobně chodit na dopolední i odpolední blok; kolik dětí bude chodit pouze na dopolední blok; kolik dětí bude chodit na oběd….

Budete-li mít jakékoli dotazy, kontaktujte mě na tel.: 739 572 087 nebo Vaše třídní učitelky. Rádi Vám poskytneme jakékoli informace a objasníme vyplývající dotazy.

                                                                                   S poděkováním a pozdravem 

                                                                                   Dana Fráňová

 

Příloha - Čestné prohlášení: Čestné_prohlášení.pdf

Příloha - pokyny MŠMT k znovuotevření 1. stupně ZŠ: Pokyny MŠMT pro ZŠ - otevření školRozpis videohodin od 4. 5. do 7. 5.

Datum konání: 4. 5. 2020

videohodiny-4.5.-8.5.2020.jpgČarodějnické obrázky - žáci 3. třídy

Datum konání: 30. 4. 2020

1) Katerina Novotna, 3. tr..jpg8) Katerina Forbelska, 3. tr..jpg9) Vasik Forbelsky, MS 4 roky.jpg

2) Matyas Novak, 3. tr..jpg3) Emmicka Novakova, MS.jpg4) Elena Skotova, 3. tr..jpg5) Monika Korinkova, 3. tr..jpg

6) Eliska Skalicka, MS.jpg7) Ladislav Skalicky, 3. tr..jpgo1.PNGo2.PNGInformace - otevření škol

Datum konání: 29. 4. 2020

Vážení rodiče,
v tisku a médiích máte možnost získat různé informace a návrhy, jak bude docházet k otevírání škol, pravděpodobně pro žáky 1. stupně.
Nad tímto je však mnoho nedořešených otázek. MŠMT má k tomuto vydat podrobné informace a metodický pokyn, jak by měla být tato možnost otevření prvního stupně realizována, jak by měla fungovat či nikoli školní jídelna, jak by se zajišťovaly hygienické podmínky atd.
Z těchto důvodů Vás zatím nepoptáváme po Vašem zájmu, můžete se rozhodovat i např. dle možnosti školního stravování; dále dle toho, jak budou definovány tzv. rizikové skupiny, dle toho, do kolika hodin bude škola pro děti každý den otevřená..... atd. atd.
Poté, co se ministr školství ke všem těmto otázkám vyjádří a MŠMT vydá metodický pokyn, budeme Vás informovat a budeme zjišťovat Váš zájem.
 
K datu 27. 4. 2020 byla vydána pouze Vyhláška 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
a Metodika k vyhlášce 211/2020 Sb.
 
Vysvědčení bude vydáno v úterý 30. 6. 2020. Předání vysvědčení bude realizováno dle aktuálních epidemiologických podmínek, o čemž budeme jistě včas informováni.
 
Z uvedených materiálů zvláště vyplývá, že během vzdělávání na dálku by mělo být pouze formativní hodnocení a formativně slovně hodnotit dovednost žáka.
Bude tedy upřednostněno slovní hodnocení žáků. Vysvědčení za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 se nebude uvádět při přijímacím řízení v dalších školních letech apod.
 
 
 
Děkuji za pochopení,
Dana FráňováKONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav

FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA - na základě aktivit a projektů získala naše škola titul "Finančně gramotná škola"

Bronz.png

 

VAŘÍME PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A DŮCHODCE OBCE SKŘIVANY

image-325ea.png

 

PROJEKT "NÁSTAVBA PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN A UMÍSTĚNÍ VÝTAHU V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

NÁSTAVBA.JPG

Bližší informace a základní údaje o projektu - viz tento odkaz:

PROJEKT PŮDNÍ NÁSTAVBY - INFORMACE

75369212_455254688674961_2182420410929250304_n.jpg

IMG_20191021_113831.jpg

IMG_20191021_114057.jpg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

ZÁŘÍ - pouze pro žáky 1. a 2. ročníku - 22. 9.

LISTOPAD - st 11.11. od 15:15

LEDEN - individuálně

DUBEN - st 14. 4. od 15:15

 

ČERVEN - individuálně

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2020/2021

Podzimní prázdniny: 

čtvrtek 29.10. a pátek 30.10., středa 28.10. - státní svátek

 

Vánoční prázdniny:  

středa 23.12. -  neděle 3.1.,

vyučování začne v pondělí 4.1.

Pololetní prázdniny: pátek 29.1., vysvědčení bude vydáváno ve čtvrtek 28.1.

Jarní prázdniny: 8.3. - 14.3.2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1.4.,  ostat. svátek - pátek 2.4., Velikonoční pondělí 5.4.

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1.7. až úterý 31.8., školní vyučování začne ve středz 1.9.2021

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Publikace pro rodiče a veřejnost:

Mluvi_vase_dite_spravne.pdf

Bezpecnost_deti.pdf

Prvni_pomoc_deti.pdf

Jak_vybrat_skolni_brasnu.pdf

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací:

Metodický pokyn

Jak řešit výskyt vší ve školách.pdf

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny (2016), stolní fotbal (2017), elektrické pianino (2018), pingpongové stoly (2019).

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

ELEKTRICKÉ PIANINO

STOLNÍ FOTBAL

PINGPONGOVÉ STOLY

DSCN0066[1].JPG

 WhatsApp Image 2019-12-08 at 18.09.56.jpeg

ping pong.jpeg

FINANČNÍ DARY PRO MŠ SKŘIVANY

 

Děkujeme za finanční dary společnosti GREGOR s.r.o. a panu majiteli Alešovi Gregorovi za každoroční finanční dary, za které jsou nakupovány pomůcky do Mateřské školy ve Skřivanech.

 

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

 

Návštěvnost stránek

632896